ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LEVENBACH ADVOCATEN 

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Opdracht door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Levenbach Advocaten B.V. (Levenbach) met opdrachtgevers (Cliënten) aangegaan. Alle Opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 en artikel 7:407 paragraaf 2 BW, door Levenbach aanvaard en uitgevoerd. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op al degenen die voor Levenbach werkzaam zijn.
  2. Iedere aansprakelijkheid (inclusief eventuele ongedaanmakingsverplichting(en)) van Levenbach is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, zulks behoudens opzet of grove schuld.
  3. Levenbach is bevoegd, indien dit nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de desbetreffende Opdracht, derden c.q. hulppersonen in te schakelen. Bij de selectie van ingeschakelde derden c.q. hulppersonen zal Levenbach de nodige zorgvuldigheid betrachten. Levenbach is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden c.q. hulppersonen.
  4. Cliënt is terzake de uitvoering van de Opdracht verschuldigd het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, tenzij anders is overeengekomen. Levenbach kan van Cliënt de betaling van een voorschot verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste c.q. de eerstvolgende declaratie. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is Cliënt van rechtswege in verzuim en is deze de wettelijke handelsrente rente, althans de wettelijke rente verschuldigd. Op uitdrukkelijke machtiging van Cliënt is Levenbach gerechtigd declaraties te voldoen uit tegoeden die ten behoeve van Cliënt op de door de desbetreffende Stichting Derdengelden beheerde derdenrekening worden aangehouden.
  5. De rechtsverhouding tussen Levenbach en Cliënt wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding worden door de bevoegde rechter te Amsterdam dan wel in een plaats uitsluitend ter vrije keuze van Levenbach beslecht.
  6. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de artikel 2 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid (inclusief eventuele ongedaanmakingsverplichting(en)) beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,–
  7. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
  8. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop Cliënt bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Levenbach voor die schade.
  9. Betaling van declaraties van Levenbach dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is Cliënt in verzuim en is Cliënt aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door Levenbach in verband met de invordering gemaakte kosten.
  10. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van Cliënt. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van Cliënt zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

  Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.