Alles op schrift!

Het lijkt altijd onnodig en teveel gedoe: rechtshandelingen schriftelijk vastleggen. Toch kan het niet vastleggen grote gevolgen hebben.

Kort gezegd dienen rechtshandelingen van de vennootschap met de houder van alle aandelen waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder, in principe worden vastgelegd. Staat de rechtshandeling niet op schrift, kan deze ten behoeve van de vennootschap worden vernietigd (art. 2:247 BW).

Hoe vaak komt het niet voor dat in concernverhouding tussen de moeder- en dochtervennootschap bijvoorbeeld een licentie wordt afgegeven, een managementvergoeding wordt doorbelast of de kosten van de back office van de dochter door de moeder worden betaald? In dergelijke gevallen is het versturen van een factuur echter niet genoeg om aan het schriftelijkheidsvereiste te voldoen.

In geval van faillissement kan de curator de rechtshandelingen die niet op schrift staan eenvoudigweg vernietigen met als gevolg dat terugbetaling dient plaats te vinden. Wanneer echter kan worden aangetoond dat bijvoorbeeld de vergoeding in verhouding staat tot het geleverde werk, zal terugbetaling achterwege blijven. Het aantonen of een bepaalde vergoeding in verhouding staat tot hetgeen is geleverd of verricht is echter niet zo gemakkelijk als wordt gedacht.

Kortom, ook binnen een concern alles op schrift!

Voor meer informatie over dit onderwerp of andere ondernemingsrechtelijke kwesties kunt u bij ons terecht. Neem contact op met Auke de Vries (aukedevries@levenbach.nl) of Jurriaan Ypma (jurriaanypma@levenbach.nl).

 

Gepubliceerd Dec. 2016
Geschreven door: Jurriaan Ypma