Eens gegeven, blijft gegeven…

Weet u nog? Eenmaal per jaar werd de schoolfoto gemaakt. In door uw ouders uitgezochte zondagse kleding zette een ietwat blije fotograaf u op de foto. Vervolgens kreeg u een pakketje foto’s mee naar huis en een formulier, waarbij u de keuze had om binnen een door de fotograaf gestelde termijn de foto’s terug te sturen. Deed u dit niet en besloot u de foto’s te houden dan diende u het voor de foto’s verschuldigde bedrag aan de fotograaf te betalen.

Dit decennia oude tafereel speelde zich onlangs ook af op een school in Overijssel. De ouder(s) in kwestie stuurde echter de foto’s niet terug en evenmin werd er betaald. Hierop neemt de fotograaf een deurwaarder in de arm, die het (in de ogen van de fotograaf) verschuldigde bedrag van € 16,50 voor de foto’s dient te incasseren.

Wanneer dit geen soelaas biedt, wendt de fotograaf zich tot de rechter. De fotograaf stelt dat er een koopovereenkomst is ontstaan en beroept zich daarbij op de tekst op het meegezonden machtigingsformulier: “Binnen 10 dagen terugsturen anders verplicht u zich tot afname!”.

De rechter stelt de fotograaf echter in het ongelijk. Allereerst stelt de rechter zich de vraag in hoeverre er een verplichting is ontstaan om de foto’s terug te sturen. De rechter stelt vast dat de verplichting tot terugzending niet op een koopovereenkomst kan worden gebaseerd aangezien de koop op het moment van het meegeven van de foto’s nog niet is gesloten. De ontvanger van de foto’s heeft immers juist nog tien dagen de tijd om daartoe desgewenst te besluiten.

Daarnaast kwalificeert de rechter de onderhavige situatie als een ongevraagde levering in de zin van artikel 7:7 lid 2 BW, dat is gewijzigd als gevolg van implementatie van Europese richtlijn 2011/83 EU. Dit artikel bepaalt dat voor een consument geen verplichting tot betaling ontstaat bij ongevraagde levering van zaken. De vordering van de fotograaf strandde daarmee en overigens ook het subsidiair gevorderde gebaseerd op ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling.

De uitspraak kunt u hier terugvinden.

 

 

Gepubliceerd sep. 2016
Geschreven door: Daniël Sjouke